วิดีโอคลิป


กระบวนการทำงานของจิต, การดูจิต ,เรื่องกรรม วิธีปฏิบัติเพื่อพ้้้นนรก

พุทธวจน-พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

ภาวะหลังความตาย จากคำพระศาสดา

พุทธวจน-เป็นฆราวาสจะบรรลุธรรมได้อย่างไร?

พุทธวจน: วีดีโอ


พุทธวจนสนทนาช่วงก่อนฉัน-หลังฉัน สือธรรม พุทธวจน